Fond for å fremme utbygging av bobilplasser

Fond for å fremme utbygging av bobilplasser

Publisert av Arnold Pedersen den 03.10.19. Oppdatert 16.02.21.

På årsmøtet i region nord for 2017 ble det vedtatt å sette av noe av akkumulert overskudd til et eget fond. Hensikten skulle være å kunne bidra til etablering av bobilplasser i regionen. Tanken var at regionen gjennom fondet skulle kunne yte tilskudd til den eller de som etablerer slike plasser. Styret i regionen fikk i oppgave av årsmøtet å utarbeide statutter for fondet som så kunne behandles av neste årsmøte.

Forslag til statutter for fondet ble utarbeidet og behandlet av styret våren 2019 og ble av et enstemmig styre i region nord fremmet som eget forslag til årsmøtet. Årsmøtet vedtok enstemmig de foreslåtte statuttene.

Dette betyr at region nord nå har et fond på kr 150.000,- som lokale aktører i hele regionen kan søke tilskudd i fra for å finansiere utbygging av bobilplasser. Håpet er at, selv om tilskuddet til det enkelte tiltak for tiden er begrenset til kr 10.000,- så vil dette bidra til at nye plasser etableres. Medlemmene i region nord oppfordres til å «spre det glade budskap» hvis de er i kontakt med personer, organisasjoner, næringsdrivende eller private som måtte ha tanker og eller muligheter til å lage bobilplasser. Dette er tiltak som kan bli et godt bidrag til øket aktivitet i lokalsamfunnene i regionen og som forhåpentligvis gir våre medlemmer flere attraktive og tilrettelagte plasser å parkere rullestova.

 

Norsk Bobilforening

Region Nord

 

 

STATUTTER

 

REGION NORDS FOND TIL STØTTE I FORBINDELSE MED OPPBYGGING AV BOBILPARKERINGER I REGIONEN.

Fondet er vedtatt opprettet av årsmøtet i region Nord i 2017.

Formål

Formålet med fondet er å bidra til finansiering i forbindelse med oppbygging av parkeringsplasser for bobiler og/eller tekniske anlegg knyttet til oppbygging av bobilplasser i regionen.

Virkeområde

Tilskudd kan, etter søknad, gis til næringsdrivende, organisasjoner eller private som etablerer godkjente parkeringsplasser for allment bruk (stellplasser) for bobiler i regionen.  Tilskudd kan maksimalt gis med kr. 10.000,-

Fondets finansiering

Fondet finansieres ved avsetning fra eventuelle årsoverskudd etter avlagt årsregnskap og etter særskilt vedtak i regionens årsmøte.  Årsmøtet bestemmer størrelsen på tildelingen til fondet.

Forvaltning

Fondet forvaltes av styret for Norsk bobilforening/region Nord.  Styrets beslutning fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders dobbeltstemme. Tilskudd fra fondet skal framgå i regionens årsregnskap og årsmelding.

Klage

Styrets beslutninger i forbindelse med behandling av søknader til fondet er endelig og kan ikke påklages.

Dokumentasjon

Søker til fondet må kunne dokumentere utbyggingskostnadene i forbindelse med oppretting av den bobilparkering det søkes tilskudd til.  Søker må også kunne framlegge lokal kommunal godkjenning av tiltaket etter plan og bygningsloven.

Endringer

Fondets statutter vedtas av årsmøtet i region Nord som også kan fatte beslutning om endringer i statuttene.

 

Norsk Bobilforening

Region Nord